INTENSE RUN

8389495

Сервиз

СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ

КОМПЮТЪРЪТ НЕ ПОКАЗВА ПРАВИЛНО СКОРОСТТА

Уверете се, че пътеката е включена към електрическата мрежа.

1. Натиснете бутон "STOP".

 

2. Дръжте бутон "STOP" натиснат и поставете ключа за безопасност.

3. Долу в дясно ще се появи индикация за използваната мерна единица: E=МИЛИ, RN=КМ/Ч

4. Натиснете бутон "+", за да промените мерната единица.

5. Извадете ключа за безопасност, за да потвърдите промените.

6. Можете да използвате пътеката.

ПЪТЕКАТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВА
ПЪТЕКАТА ЗА БЯГАНЕ ИЗДАВА ШУМ
БЯГАЩАТА ЛЕНТА НАМАЛЯВА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ, КОГАТО ХОДИТЕ ВЪРХУ НЕЯ

Проверете обтегнатостта на лентата, като консултирате информацията от раздел „ Регулиране степента на обтягане на лентата за бягане"

ПРОБЛЕМ ПРИ УЛАВЯНЕ НА ПУЛСА
Към началото